Tài liệu kỹ thuật

Technical doccuments

Catalogues

 

* Máy bẻ đai sắt xây dựng tự động

* Máy cắt + uốn sắt (Hồng Phúc Lâm)

* Máy cắt - uốn sắt (Kunwoo - Hàn Quốc)

 

Tài liệu kỹ thuật

 

* Máy bẻ đai sắt xây dựng tự động SBxx

* Máy bẻ đai sắt xây dựng tự động SBxxS

* Máy bẻ đai sắt xây dựng tự động SBxxH

* Máy bẻ đai sắt xây dựng tự động SBCxz

* Máy Cắt - Uốn sắt (Kunwoo)

* Máy Cắt - Uốn sắt BCxx (Hồng Phúc Lâm)

 

Catalogues

 

* Automatic Stirrup Bender Machines

* Cutter + Bender Machines (Hong Phuc Lam)

* Cutter - Bender Machines(Kunwoo - Korea)

 

Technical doccuments

 

* User Manual SBxx Machines

* User Manual SBxxS Machines

* User Manual SBxxH Machines

* User Manual SBCxz Machines

* User Manual BCxx Machines

 

   

 

QUAY LẠI